مطالب جالب وعلمی

فصل 1 : درون اتم

1. یک شباهت و یک تفاوت برای مدل های تامسون و رادرفورد بنویسید .                                           

2. به مدل اتمی مقابل نگاه کنید و به سوال های زیر پاسخ دهید .                                  

 

الف ) عدد جرمی و عدد اتمی این عنصر را به دست آورید؟

ب ) نماد شیمیایی این عنصر را بنویسید و جایگاه عدد اتمی و جرمی را در آن مشخص کنید .                                    

3. نماد یا نام عنصر خواسته شده را بنویسید .                                                    

الف ) Ar : .........................                         ب ) مس : ............................

فصل 2 : اتم ها و ترکیب های شیمیایی

4. الف )با توجه به فرمول شیمیایی  CaCO3چند نوع عنصر در این ترکیب به کار رفته است ؟(نام عنصر ها را بنویسید). ب ) در مجموع این ترکیب چند اتم دارد؟

5. یک ویژگی اسید ها را بنویسید و یک اسید مثال بزنید. 

6 . تغییر رنگ شناساگر های زیر را بنویسید .  

الف ) هنگامی که فنول فتالین را به شامپو بیفزاییم : ..................................

ب ) هنگامی که کاغذ لیتموس را داخل محلول جوش شیرین قرار می دهیم :....................................

7. نمک طعام یک ترکیب یونی است یا مولکولی؟ فرمول شیمیایی آن را بنویسید.      

فصل 3 : سرگذشت زمین

 

 8 . هر یک از موارد زیر بیانگر نظریه کدام دانشمند در مورد تغییر گونه های جانداران است؟     

الف ) شانس زنده ماندن جانورانی که بهتر می توانند خود را با محیط هم رنگ کنند ، بیشتر است . (...............................)

ب ) چندی پیش در اصفهان کودکی با یک چشم در وسط پیشانی به دنیا آمد.پزشکان دلیل آن را استفاده از داروهای غیر مجاز و اشعه Xمی دانند . (.................................)

 ج) علی هر روز به باشگاه بدن سازی می رود. از این رو بدنی ورزیده و پرقدرت دارد . (....................................)

9. نوع سازگاری را در هریک از جانداران زیر مشخص کنید.(برای هر جاندار 1 مورد)           

الف ) مار :

ب ) بوته کدو :

10. مناسب ترین مکان ها برای تشکیل فسیل کجاست؟چرا؟  

فصل 4 : زمین ساخت ورقه ای

11. با توجه به تصویر نوع حرکت ورقه ها را مشخص کنید و سپس مکان های علامت گذاری شده را نام گذاری کنید.    

 

الف : ..................................

ب : ................................... 

12. اختلاف ................................ موجب به وجود آمدن جریان همرفتی در نرم کره می شود .           

13. صحیح یا غلط بودن عبارت زیر را تعیین کنید و در صورت غلط بودن عبارت صحیح آن را بنویسید . 

هرچه تعداد زلزله های کوچک در یک منطقه در یک منطقه کمتر باشد بهتر است .

14. دو مورد از دلایل وگنر برای اثبات نظریه اش را بنویسید  . 

 

 

فصل 5 : فراتر از زمین  

15. معروفترین دنباله دار ............. و معروفترین  صورت فلکی ........................ نام دارد .   

16. لکه های خورشیدی را تعریف کنید .   

17. به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید؟                                         

ج)منشا گرمای خورشید چیست ؟

د)سیارات خارجی از چه موادی ساخته شده اند ؟

18. با توجه به دمای سطحی ستارگان مقابل بیان کنید کدام ستاره رنگ آبی و کدام ستاره زرد دیده می شود؟          

 

ستاره A(                      )        

ستاره B(                      )

19. چه عواملی بر میزان نور ستاره ها موثر اند؟   

الف ) بزرگی و ترکیب آن ها                                  ب ) بزرگی و فاصله آن ها از زمین

  ج ) دما و فاصله آن ها از زمین                             د ) دما و ترکیب آن ها

 فصل 6 : کار ، انرژی و توان 

20. در موارد زیر مشخص کنید که آیا کار صورت گرفته است یا خیر . با ذکر دلیل.  

الف ) قاب عکسی که روی دیوار آویخته شده است .

ب ) شخصی از نردبان بالا می رود .

21 . درباره اهرم ها: هر یک از اهرم های ستون Aرا به مثالش در ستون B  وصل کنید.   

حالت دوم اهرم نوع اول           الاکلنگ

اهرم نوع دوم                        فرغون                                                                                                                                                       اهرم نوع سوم                        دیلم (برای بلندکردن اجسام)

حالت اول اهرم نوع اول             پنس (برای برداشتن یخ و ....)

22. در تصاویر زیر بازوی محرک و بازوی مقاوم را مشخص کنید .     

23. مزیت مکانیکی سطح شیبدار مقابل را محاسبه کنید .     

 

24. جرثقیلی وزنه 2000 نیوتونی را در مدت 50 ثانیه تا ارتفاع 2 متر بالا می برد . توان این جرثقیل چند وات است ؟         
 


سوالات فصل 7

1- فشار را تعریف کنید

 2- فشار در چه موادی صورت می گیرد

 3- فشار در جامدات به چه عواملی بستگی دارد

 4- سطح چه اثری بر فشار دارد

 5- چرا لبه تیز چاقو گوشت را به راحتی می برد ولی لبه پهن آن نمی برد

 6- چرا میخ از سر تیزش در چوب فرو می رود ولی از سر پهنش  فرو نمی رود

 7- یکای اندازه گیری فشار را بنویسید

 8- فرمول فشار را بنویسید

 9- علی هنگامی که ایستاده است 15000 پاسکال فشار به زمین وارد می کند اگر وزن او 600 نیوتون باشد مساحت کف کفش های او چقدر است

 10- چوب مکعبی شکل به وزن 360 نیوتون با سطح 9 متر مربع روی زمین قرار دارد فشار را حساب کنید

 11- فشار در مایعات به چه عواملی بستگی دارد

 12- تفاوت فشار در مایعات و جامدات را بنویسید

 13- ترمز اتومبیل با استفاده از کدام خاصیت انجام می شود  توضیح دهید

 14- جک روغنی با استفاده از کدام خاصیت انجام می شود

  15-  به چه دلیل هوا بر همه اجسام زمین فشار می آورد 

۱6- نوشیدن مایعات به وسیله نی چگونه بر اساس چه خاصیتی انجام می شود

 17- فشار هوا از کدام طرف بر اجسام روی زمین انجام می شود

 18- هر چه از سطح زمین بالتر رویم فشار هوا جه تغییری می کند

 19- چگونه می توان در ایستگاه فضایی آی نوشید چرا

 20- وقتی در محیط در بسته مقداری گاز وارد کنیم چه می شود

 21- عامل ایجاد فشار یک گاز بر دیواره آن چیست

 22- هر چه گاز بیشتری به ظرف در بسته وارد کنیم هشار گاز بیشتر می شود چرا

 23- اگر توپ را بیش از حد باد کنیم می ترکد چرا

 24- عامل فشار در کپسول یا لاستیک ماشین چیست

 25- اگر دمای یک گاز در یک ظرف در بسته بیشتر شود چه می شود

 26- در ایستگاه فضایی  چه غذایی می خورند

 27- در ایستگاه فضایی چگونه غذا می خورند و به چه دلیل

 سوالات فصل 8

 ۱- دو بار الکتریکی را نام ببرید

 2- دو قاعده بار های الکتریکی را بنویسید

 3- برق نما یا الکتروسکوپ چیست

 4- برق نما از چه وسایلی دریت شده است

 5- چرا در برق نما تیغه های پایین رابه شکل لولا می سازند

 6- منظور از بار الکتریکی منفی چیست

 7- منظور از بار الکتریکی مثبت چیست

 8- باردار شدن اتم چگونه صورت می گیرد

 9- چرا پروتون به راحتی از هسته جدا نمی شود

 10- القاء بار الکتریکی یعنی چه

 11- اجسام غیر فلزی چگونه باردار می شوند

 12-جرقه الکتریک را تعریف کنید

 13- تخلیه الکتریکی یعنی چه

 14- آذرخش یا صاعقه چیست

 15- برق گیر چیست واز چه قسمت هایی درست شده است

 سوالات فصل 9

 1- در تخلیه الکتریکی چه روی می دهد

 2- قسمت های مختلف یک سیم برق را نام ببرید

 3- رسانا چیست با مثال

 4- عایق یا نارسانا چیست با مثال

 5- چرا روکش سیم برق از پلاستیک است

 6- الکترون آزاد چیست

 7- وظیفه الکترون آزاد چیست

 8- چرا اجسام رسانا برق را از خود عبور می دهند و دارای بار الکتریکی نمی شوند

 9- چرا اجسام نارسانا برق را از خود عبور نمی دهند و دارای بار الکتریکی می شوند

 10-  مدار چیست

 11- قسمت های مختلف یک مدار را نام ببرید

 12- قسمت های مختلف یک باطری یا قوه معمولی را نام ببرید

 13- باتری ماشین از چه قسمت هایی تشکیل شده است

 14- الکترولیت چیست و از چه جنسی است

 15- مولد چریان الکتریکی چیست

 16- ولتاژ یا اختلاف پتانسیل الکتریکی چیست

 17- یکای اندازه گیری ولتاژ........................و وسیله اندازه گیری آن.....................است

 18- ولتاژ باطری معمولی..................... ولت و باطری ماشین....................و باطری کامیون.................ولت است

 19- عامل ایجاد جریان الکتریکی در مدار........................... است

 20- ولتاژ با جریان الکتریکی چه رابطه ای دارد

 21- منظور از شدت جریان الکتریکی چیست

 22- یکای اندازه گیری شدت جریان الکتریکی....................و وسیله اندازه گیری آن..................است

 23- آمپرسنج همیشه در مدار به صورت......................قرار می گیرد

 24- وقتی جریان الکتریکی  از سیم می گذرد چخ تبدیل انرزی روی می دهد

 25- وقنی دو سر یک رسانا را به مولد وصل می کنیم چه روی می دهد علت چیست

 26- مقاومت الکتریکی چیست

 27- یکای اندازه گیری مقاومت الکتریکی........................و وسیله اندازه گیری آن.....................است

 28- مقاومت الکتریکی با شدت جریان چه رابطه ای دارد

 29- رابطه بین ولتاژ آمپراژ و مقاومت الکتریکی را بنویسید

 30- اگر مقاومت الکتریکی 20 اهم و ولتاژ 60 ولت باشد شدن جریان الکتریکی چقدر است(با فرمول و راه حل)

 31- در یک مدار 115 ولتی شدت جریان 5/11 آمپر می گذرد مقاومت الکتریکی چقدر است

 32- اگر مقاومت الکتریکی 250 اهم و شدت جریان 3 آمپر بگذرد ولتاژ چقدر است

 33- دما چه رابطه ای با مقاومت الکتریکی دارد

 34-  چند کاربرد آهن ربا را بنویسید

 35- سنگ مغناطیسی آهن چیست

 36- منظور از قطب آهن ربا چیست

 37- قطب های آهن ربا را نام ببرید

 38- دو قاعده قطب های آهن ربا را نلم ببرید

 39- آهن ربا به سه روش ساخته می شود نام ببرید

 40-  چگونه می توان به روش مالش  آهن ربا ساخت

 41- مالش آهن ربا چگونه صورت می گیرد

 42- منظور از القاء مغناطیسی چیست

 43- منظور از القاء مغناطیسی چیست با رسم شکل ساده آن را نشان دهید

 44- آهن ربای الکتریکی چیست

 45- میدان مغناطیسی چیست

 46- زنگ اخبار از چه وسایلی ساخته شده است

 47- زنگ اخبار چگونه کار می کند

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم فروردین ۱۳۹۲ساعت 20:49  توسط یوسفی  |